Information Security Management System Policy ISO 27001 Indonesia

Information Security Management System Policy ISO 27001 Indonesia

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM POLICY. Jakarta, Pebrero 10, 2021.

016 / CIS-MGT-POL / 2102

Rev. 0

PT. Napapagtanto ng  Credolab Indonesia Scoring (CredoLab) na ang impormasyon ay isang company asset na kailangang pangalagaan. Kaya, CredoLab ay nangangakong magpatupad ng isang internasyonal na standard Information Security Management System na naglalayong protektahan ang impormasyon para magarantiya ang availability nito, integridad, at confidentiality. Para patunayan ang aming pangako, itinakda namin ang patakarang ito para masiguro na ang mga sumusunod na bagay ay naisasagawa sa mga araw-araw na aktibidad ng managment, mga empleyado, at third parties na katrabaho ng CredoLab, at ito ang:

  • Tuparin ang mga layunin sa information security bilang indikasyon ng performance ng Information Security Management System.
  • Regular na ipatupad ang risk assessments at ebalwasyon sa assessment findings.
  • Siguruhin na mayroong sapat na resources na kinakailangan sa pagpapatupad ng Information Security Management System nang epektibo.
  • Ipatupad ang bawat patakaran/patnubay/standard/procedure na may kinalaman sa Information Management System consistently at nang epektibo.
  • Ipatupad ang routine awareness training hinggil sa information security.
  • Patuloy na pagbutihin pa ang performance ng Information Security Management System.
  • Palaging pagsunod sa lahat ng tuntunin at regulasyon na may kinalaman sa information security na kailangan sa teritoryo ng Republika ng Indonesia at kung saan man pinatatakbo ang kumpanya namin.